Short Citation: Nijboer et al. 1999

Year: 1999

Author: A. J. Nijboer/J. Van Der Pflicht/A. M. Bietti Sestieri/A. De Santis

Long Citation: A. J. Nijboer/J. Van Der Pflicht/A. M. Bietti Sestieri/A. De Santis, A high chronology for the Early Iron Age in central Italy, Palaeohistoria 41/42 (1999-2000) Groningen.

Url:

Show all dates for Nijboer et al. 1999

Back